logoISGKR

 

        ІНСТИТУТ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

            НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ      

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Коник Григорій Станіславович

Григорій Станіславович Коник

КОНИК ГРИГОРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Коник Григорій Станіславович 1961 р. народження, освіта вища, у 1986 р. закінчив Львівський  сільськогосподарський інститут за спеціальністю агрономія з присвоєнням кваліфікації вченого агронома.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво на спеціалізованій вченій раді  при Львівському сільськогосподарському інституті за темою «Урожай та якість насіння райграсу багаторічного в залежності від прийомів вирощування в умовах Передкарпаття».

У 2004 р. рішенням  Вищої Атестаційної  комісії  України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності рослинництво.

У 2013 р. отримав науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук, захистивши дисертаційну роботу зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво на тему: «Успадкування ознак продуктивності, розробка методів селекції та створення сортів багаторічних трав для зони Карпат».

Нагороджений за значний внесок у розвиток агропромислового комплексу України Почесною Грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012 р.), Почесною грамотою Президії  Національної академії аграрних наук  України (2012 р.) та Почесною відзнакою Президії  Національної академії аграрних наук  України (2018 р.); Грамотами Львівської обласної державної адміністрації (2002 та 2004 рр.); Грамотами Львівської обласної ради (2007 та 2009 рр.);  Грамотою Дрогобицької районної державної адміністрації (2011 р.); За результативну діяльність з обраного фаху, вагомі наукові здобутки і досягнення, значний особистий внесок у розвиток агарного сектору України – Подякою Львівського національного аграрного університету (2016 р.). Як лауреат обласної премії відомим вченим і знаним фахівцям за значні досягнення в галузі науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі нагороджений Дипломом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

З 2009 по 2013 рр. працював на посаді доцента кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, а з 2014 р. по 2018 рр. займав посаду професора кафедри екології та географії ДДПУ (по сумісництву).

З 1999 р. по 2011 р. працював директором Передкарпатської дослідної станції.

У липні 2011 р. призначений на посаду першого заступника директора з наукової роботи  Інституту землеробства і тваринництва західного регіону НААН. В вересні 2011 р. у зв’язку з перейменуванням Інституту землеробства і тваринництва західного регіону НААН на Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН  Коника Г. С. призначено на посаду першого заступника директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.  На цій посаді працює дотепер. З 2011 по 2017 рр. виконував    обов’язки завідувача лабораторії насінництва трав, а з 2017 по 2020 рр. –  завідувача відділу селекції зернових та кормових культур. Крім того, він керівник відділення у Львівській області Західного Міжрегіонального наукового центру Національної академії аграрних наук України.

Основна галузь наукової діяльності Коника Г. С. – селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Ним одержано нові результати досліджень, які полягають у розробці методів селекції, встановленні генетичної природи і характеру успадкування господарсько-цінних ознак та їх взаємозв’язків у багаторічних бобових і злакових трав, виявленні впливу хімічних і фізичних мутагенних чинників на схожість насіння та ріст і розвиток рослин багаторічних трав та визначенні загальної частоти та частоти цінних мутацій, виділенні сортозразків багаторічних злакових і бобових трав – цінних генетичних джерел за селекційними ознаками для створення патентноспроможних сортів та розробці шляхів реалізації їх генетичного потенціалу в ґрунтово-кліматичних умовах зони Карпатського регіону. Внаслідок селекційної роботи Коник Г. С. особисто та в співавторстві  створив 452 гібридні комбінації, 268 селекційних номерів, п’ять зразків генофонду рослин, на які отримано свідоцтво про реєстрацію, 19 сортів сільськогосподарських культур (багаторічні трави , ярі зернові), з яких 16 занесено до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні.

Значну увагу він як вчений приділив обґрунтуванню агробіологічних та технологічних основ підвищення насіннєвої та кормової продуктивності лучних агрофітоценозів. Зокрема, йому належить розробка шляхів реалізації елементів генетичного потенціалу новостворених сортів через вдосконалення сортових технологій цих культур (отримано 2 патенти на корисну модель).

Коник Г. С. є науковим керівником завдань трьох програм наукових досліджень: «Сталий розвиток Карпатського регіону в умовах євро інтеграційних пріоритетів», «Корми і кормовий білок», «Генофонд рослин», які спрямовані на оцінку селекційного матеріалу багаторічних трав, удосконалення методології їх створення та технології вирощування на насіння і корм, формування та збереження генетичного різноманіття кормових і газонних трав.

Коник Г. С. читає лекції для аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників для підвищення кваліфікації та експертів-дорадників.

За результатами досліджень опубліковано 187 наукових праць, з них: шість монографій, дев’яносто одна стаття опублікована у фахових виданнях, у тому числі тридцять дев’ять – у фахових виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних, три навчально-методичних посібники, двадцять шість методичних та науково-практичних рекомендацій, у яких розкрито методологію селекції багаторічних трав та технології вирощування сільськогосподарських культур на насіння та корм.

Має численні публікації у засобах масової інформації з питань популяризації наукових досягнень, розвитку різних галузей рослинництва та раціонального землекористування. Регулярно виступає з цих питань по радіо і на телебаченні.

Коник Г. С. бере участь у міжнародних проектах. Впродовж багатьох років він очолював Міжнародний українсько-литовський проект «Збереження природних ресурсів багаторічних трав і створення нових сортів спеціального призначення». Під його керівництвом подано заявку на проект в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, яка діє у рамках Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) на тему: «Моніторинг загроз стану природного та антропогенного середовища і безпеки життя людей у пониззях річки Сян, гірської частини річок Дністра та Тиси».

Як член Відділення землеробства, меліорації та механізації (з 2011 р.) приймає участь у роботі Відділення.

 Як вчений значну увагу приділяє підготовці  висококваліфікованих молодих кадрів. Він є науковим керівником  аспірантів за спеціальністю    201 – Агрономія. Під його керівництвом захищено 1 докторську та
2 кандидатських дисертацій.

 Коник Г.С. є заступником головного редактора міжвідомчого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво» та науково-виробничого журналу "Агронаука і практика", член редколегії журналу “Acta Carpathica”.

Під його керівництвом розроблено пропозиції до проекту Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням; доповнення до “Наукових основ агропромислового виробництва” “Eфективне використання кислих і гідроморфних ґрунтів Лісостепу західного”.

 За його участі випробувано і рекомендовано для освоєння методи селекції багаторічних злакових та бобових трав з метою створення і передачі на Державне сортовипробування високоврожайних сортів різних напрямів використання з покращеними якостями, екологічно пластичних для ґрунтово-кліматичних умов Полісся та Лісостепу; удосконалені технології вирощування пшениці озимої сорту Елегія Миронівська, в умовах Передкарпаття; удосконалені технології поверхневого та докорінного поліпшення лучних угідь; удосконалені елементи технології вирощування рижію ярого; технології вирощування сортів вівса; удосконалені елементи технології вирощування перспективних сортів багаторічних трав на основі максимального використання ґрунтово-кліматичних умов та генетичного потенціалу в Західному регіоні України.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Львівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.