logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Про сектор

У 1956 р. в Інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР створено відділ картоплярства і овочівництва. Завідувачем цього відділу призначено доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР Олексія Михайловича Фаворова.

Ще в 1954 р. в Інституті агробіології, а пізніше в новоствореному відділі картоплярства і овочівництва ІЗіТЗР під науковим керівництвом Фаворова О. М. були розпочаті широкі дослідження з питань методики селекції та генетики картоплі. 

 Користуючись тим, що в західних областях України ґрунтово-кліматичні та еколого-географічні умови дуже різноманітні, дослідження розвитку рослин картоплі проводили на дещо інших засадах, ніж у багатьох дослідних установах нашої країни та за кордоном. Селекційну роботу було розпочато з місцевими сортами картоплі, які відібрано переважно на Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині.

Вихідний матеріал картоплі одержано при генетичних дослідженнях з місцевих сортів, при цьому одночасно проводили удосконалення методики селекційної роботи щодо цих умов. Селекційну роботу з картоплею було розпочато з встановлення генетичної природи окремих ознак ряду сортів картоплі на підставі вивчення їх формотворчого процесу щодо ґрунтово-кліматичних умов Західного регіону. Тобто враховували умови, в яких проходив розвиток батьківських рослин, місце та спосіб вирощування першого статевого покоління, строки висіву гібридного насіння (навесні чи влітку). Особливу увагу звертали на поєднання компонентів з потрібними ознаками, отриманих у двох різних вертикальних зонах: у Пікуловичах Львівської області на темно-сірих слабо опідзолених суглинкових ґрунтах на висоті 275 м над рівнем моря і в Нижніх Воротах Закарпатської області на дерново-буроземних слабо щебенюватих пилуватих ґрунтах на висоті 700 м.

Основним напрямком наукової діяльності школи професора Фаворова О. М. були дослідження в галузі цитології, генетики, вивчення вихідного матеріалу популяцій та сортів картоплі, встановлення причин її виродження, розробки технологічних прийомів вирощування цієї культури. Спільно з іншими відомими вченими розробив теоретичні і практичні основи літнього  садіння картоплі на Півдні України.

Співавтор сортів картоплі Одеський 24, Верховина, Мавка, сорту суданської трави Одеська 25, сорту дині Кримка, Одеська 48, сорту помідорів Одеський 71.  Автор та співавтор 150 наукових праць з картоплярства, селекції та агротехніки сільськогосподарських культур.

Фаворов О. М. очолював відділ картоплярства і овочівництва з 1956 до 1965 рр., а з 1965 р. був старшим науковим співробітником, науковим консультантом цього відділу. За період роботи під його науковим керівництвом було підготовлено і  захищено   5  докторських і 135 кандидатських дисертаційних робіт з сільськогосподарських та біологічних наук. 

 

 

  Працівники Інституту землеробства і тваринництва західних районів Української РСР, 1964 р. (у центрі на кріслі – завідувач відділу картоплярства та овочівництва Фаворов О. М.)

 З 1965 до 1969 р. відділ картоплярства і овочівництва очолював кандидат сільськогосподарських наук Орест Юліанович Баврабаш, який продовжував науковий напрямок досліджень розпочатий  Фаворовим О. М.

У 1969 р. відділ розділяють на два: картоплярства і овочівництва. Завідувачем відділу овочівництва на той час став вже доктор сільськогосподарських наук Барабаш О. Ю., а завідувачем відділу картоплярства став кандидат сільськогосподарських наук, учень Фаворова О. М., Колотуха Михайло Сидорович.

На основі досліджень, проведених у різних ґрунтово-кліматичних зонах, під науковим керівництвом Колотухи М. С., встановлено закономірності впливу цих умов за вирощування селекційних гібридів картоплі на спадковість їх потомства. З місцем вирощування батьківських компонентів пов'язаний формотворчий процес. Особливе різномаїття різних форм було отримано за вирощування сіянців першого року безпосадковим способом, висіваючи насіння в літній період, що давало можливість значно збільшити вихід високопродуктивних ранньостиглих гібридів з підвищеним вмістом крохмалю в бульбах за умови, що сіянці першого року (статеве покоління) не заражалося фітофторозом.

 

 

   Всеукраїнська науково-практична конференція з селекції і насінництва картоплі, 1979 р. (у центрі в першому ряду – завідувач відділу картоплярства  Михайло Сидорович Колотуха)

 Колотуха М. С. учасник Другої світової війни, нагороджений багатьма орденами і медалями. Йому присвоєно почесну відзнаку «Заслужений винахідник СРСР».

Наукову роботу з питань отримання оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі у відділі картоплярства вела кандидат сільськогосподарських наук Качмар Катерина Василівна.

На основі проведених досліджень розроблені схеми і способи добору клонів, доведено перевагу клонового добору бульб порівняно з покущово-масовим. Встановлено кращі строки скошування картоплиння, що давало можливість отримати оздоровлений насіннєвий матеріал  і зменшити ураження рослин картоплі вірусами X, S, M, I. Встановлено основні причини виродження картоплі. 

Питанням удосконалення елементів технології вирощування сортів картоплі, створених у відділі, займався кандидат сільськогосподарських наук Огородник Микола Дмитрович. Наукові розробки Огородника М. Д. були спрямовувані на удосконалення елементів ресурсоощадної технології вирощування картоплі. Встановлено величину впливу агротехнічних факторів на урожайність і якісні показники бульб. Вивчено ефективність хімічного і біологічного захисту рослин картоплі у взаємодії з рівнем живлення. Виробникам рекомендовано технологію вирощування картоплі в передгірній і гірській зонах Карпат.

 

 

  Ознайомлення з перспективними способами отримання оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі проводить з учасниками науково-практичної конференції старший науковий співробітник відділу, кандидат сільськогосподарських наук Катерина Василівна Качмар, 1979 р. (друга зліва)

 Працюючи в відділі картоплярства, значних успіхів у селекційній роботі з картоплею досягнув учень Фаворова О. М., доктор сільськогосподарських наук Володимир Григорович Влох, який зробив вагомий внесок у розвиток аграрної науки, зокрема в теорію і практику біологічних основ селекції, насінництва та технології вирощування. Розробив методику селекції картоплі, яка дала змогу значно скоротити селекційний процес і підвищити ефективність. Виявив ендемічні форми картоплі, стійкі до фітофторозу, які використовують у селекції як «донори» комплексу господарсько цінних ознак.

Від самозапилення гірської форми картоплі Влох В. Г. у 1959 р. відібрав сіянець, який під назвою Карпатський і до сьогоднішнього дня широко використовується у селекційній роботі для створення сортів картоплі, стійких до фітофторозу. Від схрещування сортів Карпатський х Приєкульський ранній створено ранньостиглий сорт картоплі Верховина. 

  

 З новими розробками щодо технології вирощування картоплі знайомить старший науковий співробітник відділу картоплярства, кандидат сільськогосподарських наук Микола Дмитрович Огородник 1978 р. (перший зліва).

 

На основі сорту Карпатський доктор сільськогосподарських наук Влох В. Г. створив ще два сорти картоплі: пізньостиглий Полонина і середньостиглий Мавка. Поряд з високою урожайністю, вмістом крохмалю ці сорти характеризуються високою польовою стійкістю до фітофторозу. Методом статевої гібридизації сортів Мавка х Поліська рання створено середньостиглий сорт картоплі Слава. Всі ці сорти картоплі занесено до Державного реєстру сортів рослин України.

Влох В. Г. автор понад 190 наукових і науково-методичних праць, серед них «Довідник картопляра», «Рослинництво». Отримав авторські свідоцтва на сорти картоплі Верховина, Полонина, Мавка, Слава і сорт топінамбуру Львівський. Підготував п’ять кандидатів наук, був учасником числених міжнародних симпозіумів та конференцій. Нагороджений Ювілейною медаллю до 100-річчя з дня народження академіка Вавілова М. І. 

   

 Всеукраїнська науково-практична конференція по селекції і насінництву картоплі, 1979 р. (другий справа – доктор сільськогосподарських наук Володимир Григорович Влох).

 Велику допомогу Влоху В. Г. у проведенні досліджень із селекції картоплі протягом 1978–1989 рр. надавав співробітник відділу картоплярства Ярослав Іванович Ходор, який є співавтором сортів картоплі  Полонина, Мавка, Слава.

З 1988 р. завідувачем відділу картоплярства призначено кандидата сільськогосподарських наук Ільчук Лідію Андріївну.

Основними напрямами наукової діяльності відділу картоплярства було вивчення вихідного матеріалу картоплі, створеного на основі генетично віддалених видів, складних міжсортових і міжвидових гібридів, створення нових високопродуктивних сортів картоплі, стійких до фітофторозу і інших хвороб. Розробка та впровадження нових способів ведення первинного насінництва, спрямованих на підвищення продуктивних якостей сорту, одержання здорового оригінального садивного матеріалу, його репродукування та оцінка при цьому. Крім того, наукова робота в технології вирощування картоплі полягала в розробці нових і оптимізації наявних технологічних процесів виробництва картоплі. 

Починаючи з 1988 р. значно був поповнений вихідний матеріал для селекційної роботи, як новоствореними сортами країн близького зарубіжжя (Білорусь, Польща, Чехія, Росія) так і далекого зарубіжжя (Голландія, Німеччина) а також складними міжсортовими та міжвидовими гібридами, створеними на основі філогенетично віддалених видів у відділі картоплярства.

 

 

 Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лідія Андріївна Ільчук

 У зв’язку з об'єднанням Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону з Інститутом біології тварин відділ картоплярства у 1988 р. реорганізовано в лабораторію селекції, насінництва і технології вирощування картоплі, а в 1997 р. в лабораторію картоплярства.

Кандидат сільськогосподарських наук  Ільчук Л. А. є автором 178 наукових праць, каталогу «Шкідники і хвороби картоплі та заходи боротьби з ними», великої кількості рекомендацій, була членом координаційно-методичної ради з питань картоплярства при головній галузевій установі Інституті картоплярства НААН. За вагомий внесок у розвиток картоплярства, впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво неодноразово нагороджена Почесними грамотами Президії Національної академії аграрних наук, Львівської обласної держадміністрації, Вченої ради інституту, а також нагороджена атестатом учасника виставки досягнень СРСР «Нові районовані сорти картоплі» та свідоцтвом Головного  комітету досягнень народного господарства Української РСР. Є співавтором патентів на винаходи, що пов’язані із селекцією і  технологією вирощування картоплі.

За час роботи Ільчук Л. А. завідувачем лабораторії та під її безпосереднім керівництвом захистили дисертаційні роботи й отримали наукові ступені кандидата сільськогосподарських наук:

Ільчук Василь Архипович – дисертаційна робота «Урожай і якість картоплі залежно від технологічних заходів вирощування», спеціальність 06.01.09 – рослинництво, 1996 р.;

Гнатюк Ігор Миколайович – дисертаційна робота «Залежність урожаю та якості картоплі від схеми садіння, норм добрив і маси садивних бульб в умовах Західного Лісостепу України», спеціальність 06.01.09 – рослинництво, 1997 р.;

Проць Роман Романович – дисертаційна робота «Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах Західного Лісостепу», спеціальність 06.01.09 – рослинництво, 2001 р.

Внаслідок успішної селекційної роботи щодо створення нових високоврожайних стійких до комплексу хвороб сортів картоплі Ільчук Л. А. у співавторстві створила сорти картоплі різного господарського призначення.

Віра – середньостиглий, столового призначення. Стійкий до звичайного патотипу раку, парші і вірусних хвороб. Має високу польову стійкість вегетативної маси до фітофторозу. Урожайність – 29,3–43,5 т/га, товарна – 25,2–39,5 т/га, середня маса однієї товарної бульби 94–105 г, товарність бульб 90–95 %. Вміст сухої речовини 23,5–25,1 %, крохмалю 17,1–18,6 %, смакові якості відмінні – 4,9 бала (за 5-ти бальною шкалою). Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2001 р.

Оксамит-99 – середньопізній, столового призначення. Стійкий до звичайного патотипу раку. Має високу польову стійкість вегетативної маси до фітофторозу, макроспоріозу. Висока стійкість бульб до парші чорної і звичайної та фітофторозу бульб. Урожайність – 34,8–45,0 т/га, товарна – 31,5–43,2 т/га, середня маса товарної бульби 110–115 г, товарність 95–96 %. Вміст сухої речовини 20,3–21,5 %, крохмалю – 13,5–14,8 %, смакові якості добрі – 4,6 бала. Занесений до Державного реєстру сортів рослин з 2002 р.

Легенда – середньостиглий, на столові цілі та переробку. Стійкий до звичайного патотипу і трьох агресивних рас раку. Стійкий до картопляної нематоди. Має високу польову стійкість до хвороб і парші. Польова стійкість до фітофторозу вища від сортів-стандартів. Урожайність – 45,5–47,5 т/га, товарна – 42,0–44,2 т/га, середня маса товарної бульби 102–110 г, товарність 96–97 %. Вміст сухої речовини 23,0–23,7 %, крохмалю 16,5–17,1 %, смакові якості добрі – 4,7 бала. Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2007 р.

Диво – середньоранній, столового призначення. Стійкий до звичайного та ясинського агресивного патотипів раку. Стійкість до фітофторозу на природному фоні становить 8,7 бала (за 9-бальною шкалою). Індекс польової стійкості листків при штучному зараженні 8,2, бульб – 8,1 бала. Стійкий до картопляної нематоди, знижує зараження ґрунту на 92 %. Стійкий до вірусних хвороб, парші. Урожайність – 50,0–    53,5 т/га, товарна – 47,0–48,5 т/га, середня маса товарної бульби 80–82 г, товарність 90,3–90,6 %. Вміст сухої речовини – 23,9–24,2 %, крохмалю 17,2–18,6 %, смакові якості відмінні – 4,8 бала. Переданий до Державного сортовипробування з 2009 р.

 

Лідія Андріївна Ільчук з Президентом Національної академії аграрних наук Віктором Федоровичем Петриченком під час роботи виїзного засідання Президії НААН, 26 червня 2013 р.

 З 2002 р. лабораторію картоплярства очолює кандидат сільськогосподарських наук Гнатюк Ігор Миколайович.

Основними напрямами наукової діяльності лабораторії картоплярства в цей період були: створення нових високопродуктивних сортів картоплі, вдосконалення технологічних процесів виробництва, переробки та зберігання картоплі. Особливу увагу звертали на розробку і впровадження нових способів ведення насінництва, удосконалення прийомів і методів оздоровлення картоплі, інтенсифікацію процесу одержання вихідного оригінального насіннєвого матеріалу картоплі, його репродукування та оцінки.

 Гнатюк І. М. є співавтором Державного патенту України «Спосіб планування норм садіння картоплі», автором більш як 50 наукових праць, надрукованих у різних виданнях. Брав участь в роботі науково-практичних конференцій, був членом координаційно-методичної ради з питань картоплярства при головній галузевій установі, Інституті картоплярства НААН, сприяв впровадженню у виробництво наукових розробок лабораторії, зокрема новостворених сортів картоплі і технологічних заходів за їх вирощування.

За  цей період часу у лабораторії  захищено дисертаційну роботу, виконану на базі лабораторії, аспіранта Інституту картоплярства Романа Васильовича Ільчука на тему: «Використання міжвидових гібридів та нових сортів картоплі в селекції на складові продуктивності та інші господарськоцінні ознаки».

З липня 2007 р. завідувачем лабораторії картоплярства стає кандидат сільськогосподарських наук Роман Васильович Ільчук.

Лабораторія картоплярства працює згідно із завданням «Наукові основи підвищення врожайності та якості картоплі різного призначення з використанням новітніх методів біотехнології, селекції і насінництва».

Науковими співробітники лабораторії розробляють питання встановлення формотворчих процесів при створенні високоврожайних та стійких до основних хвороб сортів картоплі різного господарського призначення на основі використання вихідного матеріалу міжвидового походження, продовжують наукову роботу з оптимізації прийомів методів відтворення еліти та розробки екологічно безпечних з використанням біологізованого захисту елементів технології вирощування новостворених у лабораторії сортів картоплі.

 Завідувач лабораторії Ільчуком Р. В. у співавторстві удосконалив методи селекції картоплі, які включають отримання вихідного матеріалу з комплексом господарсько цінних ознак, використовуючи різні типи схрещувань, а саме: прості міжсортові, складні міжсортові та складні міжвидові з залученням у гібридизацію філогенетично віддалених видів. Це сприяло отриманню гібридів із значною кількістю полімерних генів, а звідси посиленню господарсько цінних ознак і дало змогу стати співавтором сортів картоплі, занесених до Державного реєстру сортів рослин України (Віра, Оксамит-99, Легенда).

Особливу увагу завідувач лабораторії надавав удосконаленн. технології вирощування картоплі щодо ґрунтово-кліматичних умов Західного Лісостепу.

На основі багаторічних досліджень обґрунтовано та поглиблено наукові основи підвищення продуктивності та якості картоплі, встановлено оптимальні співвідношення дії і взаємодії агротехнічних факторів, які забезпечують високу врожайність і якісні показники бульб сортів картоплі різних груп стиглості. Теоретично обґрунтовано кореляційні залежності між вологістю, температурним режимом у вегетаційний період та урожайністю і крохмалистістю бульб.

 

 

   Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Василь Архипович Ільчук з працівниками лабораторії Марією Сабат та Наталією Андрейчук

 З урахуванням адаптивності сортів картоплі розроблено енергоощадну економічно вигідну технологію вирощування картоплі. На основі цих наукових розробок захищено дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук «Закономірності впливу агротехнічних факторів і природних умов Західного Лісостепу на урожайність і якість картоплі».

Питаннями первинного насінництва картоплі сортів, створених у лабораторії, і оцінкою вихідного матеріалу, що нараховує 220 сортів картоплі вітчизняної і зарубіжної селекції, займається кандидат сільськогосподарських наук Василь Архипович Ільчук, який працює вже понад 25 років в лабораторії картоплярства. Він є автором більш, як 50 наукових праць, співавтором двох сортів картоплі, що передані до Державної науково-технічної експертизи.

На науковій базі аспіранти виконують три дисертаційні роботи з питань  розробки технологічних заходів вирощування сортів картоплі, створених в інституті, та їх економічного аналізу:

Володимир Володимирович Альохін закінчує написання дисертаційної роботи на тему: «Урожайність і якість картоплі залежно від величини садивних бульб, рівнів живлення та способів внесення добрив в умовах Західного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво;

 

 

   Аспірант Альохін В. В. під час копання дослідних ділянок 

Юрій Романович Ільчук розпочав дослідження і роботу над дисертацією на тему: «Урожайність і якість ранньостиглих сортів картоплі за оптимізації елементів технології вирощування в умовах Західного Лісостепу», навчаючись в аспірантурі Інституту картоплярства НААН.

У науковому доробку доктора сільськогосподарських наук Ільчука Р. В. 84 друковані праці, з них 6 у закордонних виданнях. Співавтор патентів на корисну модель «Спосіб визначення стійкості до бурої  бактеріальної гнилі картоплі Ramstonia Solanacearum» та «Спосіб визначення успадкування стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium Endobioticum (Schilb) Perc», нагороджений  Почесними грамотами Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації та від дирекції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

 

 

          Аспірант Ільчук Р. Ю. ознайомлюється з методикою проведення обліків по динаміці накопичення вегетативної маси рослин картоплі

 

 

 Приймання досліджень з селекції картоплі комісією Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

За його безпосереднього керівництва здійснюється випробування та впровадження у виробництво всіх наукових розробок лабораторії картоплярства. На базі фермерського господарства «Надія» налагоджено ведення первинного насінництва сортів селекції лабораторії картоплярства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.