logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Про лабораторію

 Відділ первинного і елітного насінництва започатковано ще у 1956 р. У свій час його очолили кандидати с.-г. наук:  Царенко Е. Г. (1956–1961 рр.), Гребінь Т. В. (1980–1993 рр.), Волощук О. П. (1994–2010 рр.). 

Відповідно до планів сортозаміни та сортооновлення його основним завданням було забезпечувати насінням первинних ланок дослідні насінницькі господарства «Оброшино», «Радехівське» і «Грусятичі» та вести науковий супровід  вирощування  елітного насіння сільськогосподарських культур. На цей час потреба області в елітному насінні районованих сортів сільськогосподарських культур становила 1,5 тис. т, репродукційному 20–25 тис. т.

Такі обсяги виробництва насіннєвої продукції в зоні ризикованого насінництва Західного Лісостепу вимагали наукового обґрунтування ряду проблемних питань, тому в 1995 р. відділ  реорганізували в лабораторію насінництва та насіннєзнавства. У наукову тематику  було включено питання вивчення ефективності методів добору насіння з середньої частини колоса, скорочення схем розмноження еліти, прискореного впровадження у виробництво нових сортів, передпосівної обробки насіння та впливу агротехнічних заходів на його вирощування. 

З розширенням наукових досліджень за ПНД «Зернові культури», «Олійні культури», «Сільськогосподарська мікробіологія» у 2001 р. лабораторію було реорганізовану лабораторію насіннєзнавства і  насінництва.

 Основні напрямки наукової діяльності

Фундаментальні й прикладні дослідження з питань екологічного випробування сортів, формування  сортової політики та вирощування насіння сільськогосподарських культур у Карпатському регіоні.

 

 Демонстраційний полігон лабораторії насіннєзнавства

 

Наукові здобутки:

 • удосконалено схему взаємодоповнювання сортів різних груп стиглості зернових культур з урахуванням їх екологічної пластичності та стійкості до ензимо–мікозного виснаження зерна;

  • встановлено закономірності формування насіння зернових і технічних культур й мінливість врожайних і посівних якостей з урахуванням змін клімату в зоні ризикованого й концентрованого насінництва Західного Лісостепу;

 • розроблено агротехнологічні заходи підвищення врожайних властивостей і посівних якостей насіння озимих: пшениці, жита, тритикале та ріпаку за рахунок сорту, строку й способу сівби, норми висіву насіння, попередника, системи живлення рослин, яка включає застосування мінеральних добрив, передпосівну обробку насіння рістрегулюючими й бактеріальними препаратами та позакореневе підживлення хелатними формами мікроелементів. 

 

Впровадження у виробництво

Щорічно у Дні поля керівники різних рівнів і агрономи мають можливість  ознайомитися з новими сортами різних установ-оригінаторів  на насінницьких посівах лабораторії, що становить вагомий внесок у сортову політику України.

Результати завершених наукових розробок широко висвітлюються в рекомендаціях для насінницьких господарств різних організаційно-правових форм Карпатського регіону.

 

 

День поля (2016 р.)

 Лабораторія має вагомі результати співпраці з СГІ (м. Одеса), ІСГМ (м. Чернігів), ІОК (м. Запоріжжя) НААН, що проявляється в обміні насінням, забезпеченні біологічними препаратами та обміні науково-технічною інформацією.

За останні роки під керівництвом доктора с.-г. наук Волощук О. П. захищено кандидатські дисертації на тему: “Формування насіннєвої продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу” за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво, 2013 р. – Воробйова Ю. В.; "Реакція сортів пшениці озимої на елементи технології при формуванні насіннєвої продуктивності та якості насіння в Західному Лісостепу" за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво, 2015 р. – Глива В. В.; "Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку озимого на насіння в умовах Західного Лісостепу України" за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво, 2016 р. – Роп Р. Ю.; "Сортові особливості формування насіннєвої продуктивності й посівних якостей насіння жита озимого в умовах Західного Лісостепу України" за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво, 2017 р. – Дицьо О. В. 

За результатами досліджень опубліковано 5 монографій, 39 наукових статтей у фахових виданнях України,  23 – в міжнародних  періодичних виданнях, 5 – у інших виданнях, 24 тези доповідей науково-практичних конференцій та 7 рекомендацій сільськогосподарському виробництву.

1. Формування насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння сільськогосподарських культур в умовах Західного Лісостепу України  / О. П. Волощук [та ін.]. – Львів : ЛІГА Львів, 2013. – 332 с. 

2. Ензимо-мікозне виснаження зерна пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України / О. П. Волощук [та ін.].  – Львів : ЛІГА Львів, 2013. – 170 с. 

3. Елементи технології виробництва високоякісного насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України / Волошук І. С. [та ін.]. – Львів : Сполом, 2017. – 244 с. 

4. Агротехнологічні основи вирощування насіння ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу України / Волошук І. С. [та ін.]. – Львів : Сполом, 2017. – 212 с. 

5. Комплексна оцінка сортів жита озимого за вирощування в грунтовокліматичних умовах Західного Лісостепу України / Волошук І. С. [та ін.]. – Львів : Сполом, 2017. – 228 с. 

6. Особливості росту й розвитку нових гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу /  Г. І. Петрина, Н. М. Рудавська, В. В. Глива, Я. Я. Гавриляк, В. В. Федак // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : Міжвід. темат. наук. зб. – 2013. – Вип. 55 (ІІ). – С. 93 – 98. 

7. Волощук И. С. Влияние фотосинтетического потенциала сортов пшеницы озимой на семенную продуктивность в условиях Западной Лесостепи Украины / И. С. Волощук, В. В. Глыва // Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiintifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Agronomie; red. - şef Gh.Cimpoieş (Chişinău, 3 octombrie 2014). – Chişinău : CE UASM, 2014. – Vol. 41. – P. 92–96.

8. Волощук І. С. Іноваційний розвиток галузі насінництва Карпатського регіону / І. С. Волощук, В. В. Глива, Р. Ю. Косовська // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», присвяченої пам’яті Ф. Ю. Палфія (с. Оброшино, 14 листопада 2012 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2012. – С. 8–9.

9. Рудавська Н. М. Продуктивність травосумішок при їх сінокісному використанні / Н. М. Рудавська // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», присвяченої пам’яті Ф. Ю. Палфія (с. Оброшино, 14 листопада 2012 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2012. – С. 44–45.

10. Технологія вирощування пшениці озимої на насіння в умовах Західного Лісостепу / О. П. Волощук [та ін.] // Методичні рекомендації. – Оброшино : [Б.в.], 2013. – 30 с.

11. Глива В. В. Зимостійкість пшениці озимої залежно від вмісту накопичених цукрів / В. В. Глива // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 13 листопада 2013 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2013. – С. 16–17.

12. Косовська Р. Ю. Вплив агротехнічного заходу на захист кореневої шийки ріпаку озимого / Р. Ю. Косовська // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 13 листопада 2013 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2013. – С. 31–32.

13. Дицьо О. В. Сортові особливості жита озимого в умовах Західного Лісостепу / О. В. Дицьо // Матріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 13 листопада 2013 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2013. – С. 23–24.

14. Шевчук О. О. Урожайність ріпаку озимого залежно від строків сівби / О. О. Шевчук // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва україни», (с. Оброшино, 13 листопада 2013 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2013. – С. 53–54.

15. Технологія вирощування насіння ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу : метод. рек. / І. С. Волощук  [та ін.]. – Оброшино : [Б. в.], 2013. –  31 с. 

16. Технологія вирощування гібридів кукурудзи в умовах Західного регіону : рекомендації / Г. І. Петрина [та ін.]. – Оброшино. – 2013. – 21 с.

17. Корецька М. І. Урожайність ріпаку озимого залежно від умов живлення рослин / М. І. Корецька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 12 листопада 2014 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2014. – С. 33–34.

18. Дицьо О. В. Екологічне випробування нових сортів і гібридів жита озимого в умовах Західного Лісостепу / О. В. Дицьо // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 12 листопада 2014 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2014. – С. 24–25.

19. Косовська Р. Ю. Урожайність сортів ріпаку озимого при вирощуванні в умовах Західного Лісостепу / Р. Ю. Косовська // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 12 листопада 2014 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2014. – С. 34–35.

20. Рудавська Н. М. Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи в умовах Львівської області / Н. М. Рудавська // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 12 листоп.
2014 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2014. – С. 56–58.

21. Дицьо О. В. Перезимівля сортів жита озимого в умовах Західного Лісостепу / О. В. Дицьо // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 12 листопада 2015 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2015. – С. 14–15.

22. Ковальчук О. І. Тритикале озиме – цінна зернова культура / О. І. Ковальчук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 18 листопада 2015 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2015. – С. 27–28.

23. Наукове обґрунтування технологічних заходів вирощування насіння ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу (методичні рекомендації) / Волощук О. П. [та ін.]. – Оброшино : [Б. в.], 2015. – 34 с.

24. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / за ред. В. В. Волкогона. – К. : 2015. – 248 с. (Волощук О. П.)

25. Наукове обгрунтування вирощування насіння пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу (методичні рекомендації) / Волощук О. П. [та ін.]. – Оброшино : [Б. в.], 2015. – 30 с.

26. Особливості вирощування гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу : рекомендації / Ю. С. Ткачук [та ін.]. // – Оброшино. – 2015. – 22 с.

27. Ковальчук О. І. Сорт як фактор підвищення урожайності тритикале озимого / О. І. Ковальчук // Всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України» (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 2016 р.). – 2016. – С. 60–61.

28. Распутенко А. О. Польова схожість насіння ріпаку озимого залежно від строків сівби й норм висіву насіння / А. О. Распутенко                  // Всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України» (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 2016 р.). – 2016. – С. 75–76.

29. Дицьо О. В. Маса 1000 насінин сортів жита озимого за вирощування у зоні Західного Лісостепу / О. В. Дицьо // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми Агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 16 листопада 2016 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2016. – С. 12–13.

30. Распутенко А. О. Урожайність ріпаку озимого залежно від строків, способів сівби й норм висіву насіння / А. О. Распутенко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми Агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 16 листопада 2016 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2016. – С. 49–50.

31. Роп Р. Ю. Вплив норм висіву насіння та рівня мінерального живлення рослин на масу 1000 насінин ріпаку озимого / Р. Ю. Роп                 // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми Агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 16 листопада 2016 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2016. – С. 52–53. 

32. Ковальчук О. І. Площа листкової поверхні й чиста продуктивність фотосинтезу сортів тритикале озимого / О. І. Ковальчук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми Агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 16 листопада       2016 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2016. – С. 26. 

33. Корецька М. І. Адаптивний потенціал сортів озимого ріпаку / М. І. Корецька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми Агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 16 листоп.ада2016 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2016. – С. 30–31.

34. Ткачук Ю. С. Вплив удобрення на врожайність гібридів кукурудзи / Ю. С. Ткачук, Н. М. Рудавська // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», (с. Оброшино, 16 листопада 2016 р.). – Львів–Оброшино : [Б. в.], 2016. – С. 56–58

35. Рудавська Н. М. Вплив удобрення на кормову продуктивність бобово-злакового травостою / Н. М. Рудавська // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 16 листопада 2016 р.). – С. 53–54. 

36. Біловус Г. Я. Септоріоз листя озимої пшениці в умовах змін клімату на території Західного Лісостепу / Г. Я. Біловус, І. С. Волощук  // Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату : тези Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 25-26 травня 2017 р. / НААН, ДУ ІЗК НААН, М-во аграр. Політики та прод. України, Укр. ін.-т експертизи сортів рослин. – Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2017. – С. 17–18.

  

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.