logoISGKR

 

        ІНСТИТУТ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

            НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ      

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook       Youtube  

Місія інституту

Місія інституту це розвиток наукового потенціалу Карпатського регіону і підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі землеробства, рослинництва, тваринництва, біології та біохімії, підтримка та посилення іміджу Західного міжрегіонального наукового центру та науково-освітньої діяльності України на глобальному ринку освітніх послуг, технологій і наукових досліджень.

 • Головна
 • Структура
 • Відділення науково-інноваційної діяльності, трансферу техннологій та інтелектуальної власності

Про відділення

Відділ наукової інформації, створений у 1965 р., очолив Кодимський І. А. Протягом 1965‒1975 рр. його керівниками були: Савін П. М., Овсянніков В. Б., Ілляш М. П.. У 1977 р. відділ перейменовано у науково–організаційний, який до 1987 р. очолював Коцюба В. Ю. Протягом 1988‒1993 рр. відділом організації впровадження наукових розробок керувала Горинюк М. М.. У 1993 р. перейменовано у відділ наукового маркетингу, який до 1997 р. очолював Підлужний А. Б. У 1997−1998 рр. відділ маркетингу і впровадження очолював  Скварук В. С.. У 1999‒2004 рр. відділом інформаційного та консультаційного маркетингу, апробації і впровадження наукових розробок в агроформування регіону керували Котляров А. І. та Федак Н. М.

У 2012 р. науковий підрозділ перейменовано у відділ координації випробування та трансферу інновацій, а у 2015 р. у відділення науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності. Протягом 2004−2017 рр. відділ очолював кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Боївка Т. Т.

Відділ здійснює свою роботу в єдиному комплексі наукової, науково–технічної, маркетингової та інноваційної діяльності Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Наукова робота спрямована на дослідження попиту наукоємної продукції, аналіз ринку конкурентоспроможних інновацій, їх моніторинг в аграрному секторі економіки, вивчення наявних та розробку власних методик патентно-кон’юнктурних досліджень ринку технологій і здійснення їх трансферу, формування інноваційно-інвестиційних проектів для впровадження і широкого освоєння у господарствах Карпатського регіону, а також здійснення їх наукового супроводу.

Відділ формує банк закінчених наукових розробок, які рекомендовано для освоєння в агропромисловому виробництві. Ведеться робота над створенням інформаційного простору, насиченого перспективними завершеними науковими розробками для агропромислового комплексу, розробляється пакет навчальних програм для підвищення кваліфікації спеціалістів аграрного виробництва, надаються науково–консультаційні послуги агроформуванням і сільському населенню в освоєнні інноваційних технологій, новітніх методів прибуткового господарювання в умовах ринкової економіки.

Основні завдання та функції відділення:

 • розроблення методологічних засад створення інтелектуальної продукції, набуття завершеними науковими розробками форми специфічного товару;
 • дослідження наукового потенціалу Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН з аспектів визначення пріоритетних напрямів наукових розробок, що представляють комерційний інтерес;
 • розроблення науково-методичних підходів капіталізації результатів наукових досліджень (виявлення об’єктів інтелектуальної власності, набуття прав власності, визначення первісної їх вартості та постановка на бухгалтерський облік інституту як нематеріальних активів);
 • проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції, формування пропозиції та попиту на об’єкти інтелектуальної власності, платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких носять комерційну спрямованість;
 • розроблення технології трансферу інновацій та методичних підходів прогнозування наповнення ринку інтелектуальною продукцією аграрного спрямування, ліцензування прав на результати наукових досліджень і консультаційно-методичне їх супроводження;
 • проведення патентних досліджень завдань тематичного плану Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН згідно з вимогами ДСТУ 3575–97, ДСТУ 3574–97, результати яких засвідчують техніко-технологічний і правовий стан наукової розробки;
 • опрацювання на основі проведених маркетингових і патентно-кон’юнктурних досліджень тематики структурних підрозділів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН та надання рекомендацій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності завершених наукових розробок;
 • здійснення контролю конфіденційної інформації, обов’язкової експертизи результатів наукової продукції, підготовлених для розголошення в усній, письмовій та електронних формах, щодо наявності в них інформації, яка складає комерційну таємницю;
 • створення та формування в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН бази кон’юнктурної економічної патентної і науково–технічної інформації для забезпечення проведення досліджень з питань інтелектуальної власності, маркетингових і патентно-кон’юнктурних розробок, порівняльної оцінки технічних і технологічних показників аналогів та прототипів з показниками проведених випробувань завершених розробок;
 • відділення проводить листування з експертними органами спільно з авторами розробок,  заявок на винаходи, корисні моделі, сорти рослин та породи тварин;
 • здійснюється підготовка та оформлення ліцензійних договорів на передачу або використання прав на об’єкти інтелектуальної власності та договорів на передачу (реалізацію) наукоємної продукції чи проведення науково-дослідних і дослідно–конструкторських робіт;
 • здійснюється моніторинг результатів наукових досліджень для своєчасного виявлення комерційно значимих об’єктів інтелектуальної власності;
 • дослідження і реалізація правових відносин між ліцензіаром і ліцензіатом, що виникають у процесі комерціалізації права на об’єкти інтелектуальної власності та наукову продукцію;
 • дослідження потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів інтелектуальної власності до рівня комерційного продукту, здатного забезпечити потреби і вимоги агропідприємств, установ та інвесторів;
 • забезпечення методологічного супроводу щодо практики застосування законодавчих і нормативних актів з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, доведення до технологічних підрозділів інституту інформації про зміни, внесені до чинних законодавчо-інформаційних актів, положень, рекомендацій тощо.

На перспективу робота відділення спрямована на використання результатів маркетингових і патентно-кон’юнктурних досліджень для визначення таких пріоритетних напрямів:

 • ефективних методик випробування наукових розробок у галузях агропромислового виробництва;
 • постійного моніторингу попиту на інновації та наукоємну продукцію;
 • просування завершених наукових розробок у виробництво;
 • вдосконалення наукового супроводу інноваційних (технологічних проектів).

Колектив відділення разом з спеціалістами Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації розробляє рекомендації щодо впровадження у виробництво досягнень науки  в Західному регіоні.

Співробітники інституту постійно виїжджають  у господарства області для надання методичної і організаційної допомоги  щодо впровадження досягнень науки у виробництво. Зокрема впроваджуються:

 • високопродуктивні, стійкі до хвороб сорти сільськогосподарських культур;
 • раціональні енерго- та ґрунтозберігаючі технології у землеробстві;
 • способи боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур;
 • екологічно чисті лучні ценози на основі високоврожайних сортів бобових і злакових трав;
 • прогресивні технології заготівлі, збереження, переробки і використання кормових ресурсів;
 • високопродуктивні породи великої рогатої худоби, свиней, овець і птиці, технології поліпшення їх племінних і продуктивних якостей;
 • вдосконалені наявні і розроблені нові технології утримання, годівлі та відтворення сільськогосподарських тварин.

Інтеграція науки й агробізнесу на сучасному етапі спроможна максимально відповідати на виклики аграрного виробництва, оперативно та ефективно реагувати на його зміни.

З цією метою для наукового забезпечення агропромислового виробництва у березні 1994 р. (рішенням зборів уповноважених представників вищих навчальних закладів та науково–дослідних установ аграрного профілю, організацій агропромислового комплексу Львівської області) створено Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Львівської області. Мета  Центру – сконцентрувати зусилля аграрників області в єдине русло для використання апробованих наукових та організаційних розробок не тільки в області, а й за її межами, поєднати діяльність вчених, спеціалістів та управлінських структур для своєчасного використання в агропромислових формуваннях різних форм господарювання апробованих в умовах регіону наукових розробок, втілення яких сприяє підвищенню ефективності аграрного виробництва.

Основна діяльність центру:

 • апробація, доопрацювання і впровадження завершених наукових розробок у виробництво;
 • інформаційно-консультативне забезпечення управлінських структур агропромислового виробництва та господарств різних організаційно–правових форм власності;
 • створення інформаційного банку даних наукових розробок з усіх напрямів і галузей агропромислового виробництва;
 • реклама науково-технічної продукції;
 • організація демонстраційних полігонів, виставок, нарад, семінарів;
 • підвищення кваліфікації керівників і фахівців агропромислового виробництва.

В основу роботи на майбутнє покладено:

 • програму розвитку агропромислового виробництва та науково–технічні прогнози вирішення проблем діяльності його окремих галузей;
 • формування і реалізація програм перевірки й доопрацювання нових технологій та інших науково-технічних досягнень у землеробстві, рослинництві, тваринництві;
 • створення інформаційно–консультативної системи з розвитку агропромислового комплексу і науково-технічних досягнень.

Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва тісно співпрацює з органами виконавчої влади Львівської обласної державної адміністрації й виконує функції з реалізації державної політики у сфері реформування аграрного сектора економіки, реструктуризації сільськогосподарських підприємств, впровадження нових форм господарювання та їх підтримки, координації всіх програм та проектів у системі агропромислового виробництва.

Інтегрована співпраця з цими структурами надає можливість у найкоротші терміни та з високою ефективністю використовувати інтелектуальний та науково-технічний потенціал області для розробки оптимальних стратегічних організаційно-виробничих напрямів розвитку агроформувань, їх адаптації до ринкових умов.

Для апробації і впровадження закінчених наукових розробок використовується 5 дослідних і 13 базових господарств, які слугують полігонами для демонстрації товаровиробникам сучасних досягнень аграрної науки. В інституті працюють дорадники, експерти–дорадники, які разом з науковими співробітниками надають рекомендації та практичну допомогу з питань збереження родючості ґрунтів, технологій вирощування зернових і технічних культур, кормовиробництва й луківництва, захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, вирощування, годівлі та утримання великої рогатої худоби, свиней і птиці. При цьому сорти сільськогосподарських культур селекції наукових установ, які входять у Центр наукового забезпечення, широко застосовують не тільки на Львівщині, але й далеко за її межами. Науковці інституту для пропаганди досягнень аграрної науки беруть активну участь у проведенні виставок,  семінарів, нарад, круглих столів, передають свій досвід і знання, виступаючи на телебаченні і радіо, публікуючи статті в газетах і журналах.

  

2

Участь колективу відділення у V Міжнародній агропромисловій

виставці та форумі «AGROPORT West Lviv-2017»

(зліва направо): Полуліх О. Я., Шинкарук П. М., Пилипів Н. І.

PrevNext
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.