logoISGKR

 

        Інститут сільського господарства Карпатського регіону

             Національної академії аграрних наук України     

               Новини-RSS                                                                                                                                                    Офіційний вебсайт 

Facebook      Youtube  

VIІI Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих вчених

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», яка відбудеться 14 листопада 2019 р. на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Загальне землеробство
 2. Агрохімія, ґрунтознавство
 3. Рослинництво
 4. Кормовиробництво і луківництво
 5. Селекція і насінництво
 6. Захист рослин
 7. Садівництво
 8. Агроекологія
 9. Годівля тварин і технологія кормів
 10. Селекція та відтворення с.-г. тварин
 11. Виробництво молока та яловичини
 12. Економіка с.-г. виробництва
 13. Механізація с.-г. виробництва

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

830–1000 – реєстрація та ознайомлення учасників з новітніми розробками ІСГКР НААН;
1000 – початок пленарного засідання;
1300–1400 – обідня перерва;
1700 – підведення підсумків конференції;
1800 – від’їзд учасників.

Тези доповідей будуть опубліковані у Матеріалах науково-практичної конференції, а статті у разі їх відповідності вимогам – у міжвідомчому тематичному науковому збірнику “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”.


ОРГКОМІТЕТ

Стасів О. Ф.
к. екон. н., доцент, в. о. директора ІСГ Карпатського регіону НААН;
Седіло Г. М.
д. с.-г. н., професор, академік НААН, радник при дирекції ІСГ Карпатського регіону НААН;
 
Коник Г. С.
д. с.-г. н., перший заступник директора ІСГ Карпатського регіону НААН;
Снітинський В. В.
академік НААН, ректор ЛНАУ;
Стибель В. В.
д. вет. н., ректор ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького;
Коцюмбас І. Я.
академік НААН, директор ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок;
Каплінський В. В.
к. вет. н., заступник директора з наукової роботи у тваринництві;
Вовк С. О.
д. б. н.,  професор, зав. лаб. дрібного тваринництва;
Волощук О. П.
д. с.-г. н., гол. наук. співр. лаб. насіннєзнавства;
Ільчук Р. В.
д. с.-г. н., зав. лаб. картоплярства;
Томашівський З.М.
д. с.-г. н., професор, гол. наук. співр. відд. землеробства і відтворення родючості ґрунтів;
Дзюбайло А. Г.
д. с.-г. н., професор, зав. Передкарпатського відд. наукових досліджень;
Панахид Г. Я.
д. с.-г. н., вчений секретар;
Партика Т. В.
к. б. н., ст. наук. співр.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

До публікації приймаються статті і тези українською мовою за тематикою конференції, які раніше не були опубліковані, містять нові теоретичні та практичні результати, обсягом 15–25 сторінок формату А5 для статей, 1–2 сторінки для тез, кегль 10, текст набраний через 1,5 інтервала, розміри всіх полів – 2 см.

Мова конференції: українська.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 • індекс УДК (звичайним шрифтом, зліва, кегль 8);
 • ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (зліва, жирним шрифтом, кегль 8);
 • назва установи (зліва, кегль 9);
 • поштова адреса установи, е-mail автора (зліва, курсивом, кегль 9);
 • заголовок статті (зліва, кегль 10);
 • реферат (курсивом);
 • ключові слова (курсивом);
 • вступ;
 • матеріали і методи;
 • результати та обговорення;
 • висновки;
 • список використаної літератури (згідно з ДСТУ 8302:2015, від 30 до 40 пунктів, з яких 50 % - література з видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, в основному нові джерела за останні 10 років);
 • анотації російською та англійською мовами (УДК, прізвища, ініціали авторів, назва статті, резюме, ключові слова – 9 кегль).

Рисунки, які мають бути тільки чорно-білими, виконувати у програмах Microsoft Graph або Microsoft Excel (до останнього додати файл Excel з вихідними даними).

До статті потрібно додати експертний висновок.

Потрібно підготувати авторський реферат статті англійською мовою (український варіант обов’язковий) для розміщення на вебсайті видання (авторський реферат статті повинен містити: індекс УДК, ім’я та прізвище автора, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 1800 знаків (без пробілів) - кегль 10).

 

СТРУКТУРА ТЕЗ

 • індекс УДК (зліва);
 • ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (жирний курсив, до центру);
 • назва установи (до центру);
 • поштова адреса, e-mail (курсив, до центру);
 • заголовок (великими літерами, жирним шрифтом, до центру);
 • текст тез.

           

Запрошення на конференцію Вам буде надіслано на основі поданої заявки.

 

ЗАЯВКА

на участь у конференції

Прізвище _______________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові _____________________________

Науковий ступінь ________________________

Вчене звання ____________________________

Посада __________________________________

Організація _____________________________

________________________________________

Поштова адреса __________________________

________________________________________

Індекс (обов’язково) ______________________

Контактний телефон ______________________

E-mail __________________________________

Назва доповіді (статті) ____________________

________________________________________

________________________________________

Номер секції _____________________________

ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у роботі конференції потрібно не пізніше 10 вересня 2019 р. надіслати свою заявку та роздруковані і підписані авторами два примірники статті, тез і їх версії на електронному носії (CD-диск). Програма конференції формується із заявлених доповідей. Відповідальність за зміст публікації несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти надіслані матеріали.

Вартість публікації – 30 грн за сторінку та внесок за участь у конференції – 100 грн
з кожного учасника. Квитанція про оплату надсилається після затвердження матеріалів до друку.

 Адреса оргкомітету конференції:

Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН,
вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115.
Тел./факс (032) 227-97-33.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Для оперативної обробки матеріалів заявку на участь у конференції та текст статті (тез) бажано надсилати також електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Банківські реквізити для оплати публікації та внеску за участь у конференції:  одержувач - Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, р/р 31253211202576 в Держказначейській службі України м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 00496952.

Телефони для довідок:

068-021-35-21 – Кахнич Марія Миколаївна (редактор наукового збірника);
067-336-92-65 – Партика Тетяна Володимирівна  (голова ради молодих вчених).

  

 

 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Націона́льної акаде́мії агра́рних нау́к України
 вул. Грушевського, 5, с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна.
 Тел. +38(032) 239-61-70   Факс +38 (032) 227-97-33   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.